Kominki wkłady kominkowe biokominki
Kominki, Wkłady kominkowe, Biokominki
Piece wolnostojące,
Kratki kominkowe

Kategorie:

Producenci:

Allegro
Rzetelna firma

Licznik odwiedzin:

Odwiedziło nas 331554 osób
Odwiedzających on-line teraz: 13

Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego wkladykominkowe24.com.pl

Obowiązuje do dnia 24 grudnia 2015r.


V. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Do każdy zakupionego i dostarczonego towaru posiada dosłana będzie gwarancja producenta, co potwierdza załączona do produktu karta gwarancyjna w języku polskim.

2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta ,importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta, importera.

3. Odbierając zamówiony produkt Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

5. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, których nie może usunąć autoryzowany serwis producenta należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz rachunkiem/ fakturą.

6. Reklamacje dotyczące wad towaru po upływie terminu, określonego w punkcie V. ust. 1, można złożyć na piśmie wysyłając ją na adres: PHU „RATUR” – właściciela E-kominki Ratur.

7. PHU „RATUR”, właściciel E-kominki Ratur zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej za pomocą poczty konwencjonalnej i udzielenia na podany przez Zamawiającego adres pocztowy informacji o sposobie jej załatwienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania listu, a jeżeli konieczne jest odebranie towaru, to w ciągu 14 dni od dnia odbioru przez firmę kurierską zakupionego przez Zamawiającego produktu.

8. W przypadku konieczności odbioru produktu od zamawiającego, Konsultant PHU „RATUR”, właściciel E-kominki Ratur wysyła po jego odbiór firmę kurierską, na koszt PHU „RATUR”, właściciela E-kominki Ratur.

9. PHU „RATUR”, właściciel E-kominki Ratur zastrzega sobie, że w przypadku oczywiście nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwieniu reklamacji.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY (prosimy o ręczne wypełnienie i odesłanie skanu pod adres mailowy: kominki@ratur.pl)

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR”

w Radomiu - właściciel sklepu internetowego pn.

E-kominki Ratur.


Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego wkladykominkowe24.com.pl

Obowiązuje od dnia 25 grudnia 2015r.


X. Reklamacja produktu

( DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU )

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojma ) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

1/ telefonicznie 48 363 55 79 lub 502 262 593;

2/ e-mailem na adres: kominki@tratur.pl;

3/ listownie na adres: ul. Traugutta 40 lok. Nr 13, 26-600 Radom.

3. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

1/ nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

2/ tytuł lub przedmiot reklamacji;

3/ udokumentowane uprawnienia do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

4/ roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

5/ kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

6/ podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej bądź za pomocą poczty elektronicznej w postaci scan zgłoszenia.

5. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 4 pkt.5 powyżej, Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o koniczności uzupełnienia.

6. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Sprzedawcę o konieczności uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Sprzedawcę lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.

8. Klient jest informowany pisemnie, e-maliowo lub telefonicznie przez Sprzedawcę o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

9. W przypadku nie ustosunkowania się przez Sprzedawcę do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, ze została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

1/ napraw przeprowadzonych przez osoby nieuprawione, uszkodzenie lub zniszczenie numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

2/ uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta ( niewłaściwe użytkowanie P:produktu );

3/ uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

4/ uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

11. Gwarancji nie podlegają:

1/ przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

2/ wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej ( pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcia zasilania, przepięcia, itp. ).

12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

13. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminy, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

14. W przypadku konieczności odbioru produktu od Klienta, Sprzedawca wysyła po jego odbiór firmę Kurierską, na koszt Sprzedawcy.

15. Sprzedawca zastrzega sobie, że w przypadku oczywiście nieuzasadnionych reklamacji lub podania nieprawdziwych danych przez osobę, która złożyła reklamację, uprawniona jest do dochodzenia rzeczywistych kosztów poniesionych przy załatwianiu reklamacji.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR”

w Radomiu - właściciel sklepu internetowego pn.

E-kominki Ratur.Koszyk  

jest pusty

Promocje:

Wszystkie promocje

Nowe produkty:

Aktualnie brak nowych produktów

Kratki.pl